مقاله و پایان نامه دانشجویی مقاله و پایان نامه دانشجویی

اطلاعیه فروشگاه

فایل درخواستی شما پس از پرداخت وجه توسط درگاه امن بانکی برای شما قابل دانلود خواهد بود. در صورت بروز هرگونه مشکل با بخش پشتیبانی در تماس باشید و یا به ما ایمیل بزنید. vetbook10@gmail.com

دانلود جزوه آناتومی مقایسه ای 1 دامپزشکی (کالبد شناسی مقایسه ای1)

دانلود جزوه آناتومی مقایسه ای 1 دامپزشکی (کالبد شناسی مقایسه ای1)

دانلود جزوه آناتومی مقایسه ای 1 دامپزشکی (کالبد شناسی مقایسه ای1 دامپزشکی) دانلود جزوات دامپزشکی

جهت دانلود جزوه به انتهای صفحه مراجعه کنید. دانلود در پایین صفحه

جزوه آناتومی مقایسه ای دامپزشکی شامل147 صفحه می باشد.

جزوه آناتومی مقایسه ای رشته دامپزشکی شامل موضوعات زیر می باشد :

  1. استخوان شناسی (Osteology) شامل استخوان ها و نکات مقایسه ای در دام های مختلف و شامل زاویه ها و برجستگی های استخوان های اندام حرکتی خلفی و قدامی و جمجمه و ستون مهره ها همراه با نکات مقایسه ای در حیوانات مختلف. برجستگی ها و سطوح مفصلی و غیر مفصلی استخوان ها. آناتومی استخوان شناسی دامپزشکی
  2. مفصل شناسی (Syndesmology)
  3. عضله شناسی (Myology)

استخوان های اندام قدامی یا سینه ای (Thoracic or Fore Limb Bones)

استخوان کتف Scapula

نکات مقایسه ای استخوان شناسی در دام ها و حیوانات مختلف

استخوان بازو Humerus Bone

استخوان زند زبرین (Radius)

استخوان زند زیرین (Ulna)

استخوان های مچ دست (Carpus bones) :

استخوان های قلم دست (Metacarpus bones)

انگشتان (Digits)

استخوان های اندام حرکتی خلفی (Pelvic or Hind limb bones) 

استخوان لگن (Ossa coxarum) 

استخوان خاصره ای یا تهی گاه (Ilium bone)

استخوان ورک (Ischium bone)

استخوان عانه (Pubis bone) 

دهانه های حفره لگنی

استخوان ران (Femur)

استخوان کشکک (Patella bone)

استخوان درشت نی (Tibia bone) 

استخوان نازک نی (Fibula bone)

استخوان های مچ پا (Tarsus bones)

استخوان قلم پا (Metatarsus bone)

انگشتان (Digits) 

استخوان بندی آسه ای (Axial skeleton) 

ستون مهره ای (Vertebral column)

تعداد مهره ها در دام های مختلف:

گوشتخواران

اسب

گوسفند

ویژگی های یک مهره نمونه

اختلافات ناحیه ای مهره ها

مهره گردنی (Cervical vertebrae)

مهره های سینه ای (Thoracic vertebrae)

مهره های کمری (Lumbar vertebrae)

مهره های خاجی (Sacral vertebrae)

مهره های دمی (Caudal vertebrae)

دنده ها (Ribs or Costae)

جناغ یا استخوان سینه (Sternum)

استخوان بندی سر و صورت (جمجمه) 

سر یا جمجمه (Skull)

) استخوان پس سری (Occipital)

استخوان پروانه ای (Sphenoid)

استخوان گیجگاهی (Temporal)

 استخوان پرویزنی (Ethmoid)

استخوان پیشانی (Frontal)

استخوان آهیانه ای (Parietal)

استخوان بین آهیانه ای (Interparietal)

استخوان های تشکیل دهنده صورت (Face) 

استخوان آرواره بالایی (Maxilla bone)

استخوان ثنایا (Incesive) یا پیش فکی (Premaxilla)

استخوان کامی (Palatine)

استخوان تیغه بینی (Vomer)

استخوان رجلی (Pterygoid)

استخوان بینی (Nasal)

استخوان اشکی (Lacrimal)

استخوان گونه ای (Zygomatic or malar bone

استخوان بوقکی (Conchae)

استخوان آرواره پایینی (Mandibul)

 استخوان لامی (Hyoid)

تقسیم بندی دام ها بر حسب تماس بخش انتهایی اندام حرکتی با زمین

کف رو Planti grade

پنجه رو Digiti grade

سم یا ناخن رو Unguli grade

سم (Hoof)

ناحیه پا در تک سمی ها

 

عضله شناسی (Myology)دامپزشکی و نکات مقایسه ای در دام های مختلف و Insertion و Origin ماهیچه های بدن دام همراه با Action و عمل ماهیچه ها.

جلدی صورت (Cutaneous faciei)

جلدی گردن (Cutaneous colli)

جلدی کتفی – بازویی (Cutaneous omo – brachialis)

جلدی تنه (Cutaneous trunci)

فاسیا و عضلات ناحیه سر (Fascia and Muscles of head)

عضلات سطحی (Superficial muscles):

عضله بالا برنده ی لب بالا (Levator labii maxillaris)

عضله پایین آورنده لب بالا (Depressor labii maxillaries)

عضله مدور دور دهان (Orbicularis oris)

عضله گونه ای (Zygomatic)

عضله ثنایائی بالایی (Incisivus maxillaris)

عضله گوشی بناگوشی (Parotido auricularis)

عضلات جوشی یا فک پایین (Mandibular or Masticatory muscles)

عضله جوشی (Masseter)

عضله گیجگاهی (Temporalis)

عضله رجلی داخلی (Pterygoideus lateralis)

فاسیا و عضلات ناحیه گردن (Fascia & Muscles of cervical or neck)

عضلات گردن

عضلات تحتانی گردن (Ventral cervical muscles)

عضلات پشتی جانبی گردن (Dorsolateral cervical muscles )

عضلات پیرامون مهره های گردنی (Around the spondyle of cervical muscles)

عضله بازوئی سری (Brachio cephalicus muscle)

عضله Omotransversarius

عضله ذوزنقه ای (Trapezius muscle)

عضله لوزی شکل (Rhomboideus muscle)

عضله دندانه دار پایینی (Serratus ventralis muscle)

عضله طحالی (Splenius muscle)

عضله طویل گردنی (Longissimus cervicis)

عضلات Epaxial

عضلات Iliocostalis system

عضلات اندام حرکتی قدامی (Muscles of fore limb or thoracic limb)

عضلات غیر خودی (Extrinsic muscles)

عضله پشتی بزرگ (Latissimus dorsi muscle)

عضلات سینه ای یا صدری (Pectoral muscle)

عضلات سینه ای سطحی (Superficial pectoral muscle)

عضلات خودی اندام حرکتی قدامی (Intrinsic muscles)

این عضلات در سه دسته قرار دارند:

1) عضلات عمل کننده بر روی مفصل شانه (Shoulder joint).

2) عضلات عمل کننده بر روی مفصل آرنج (Elbow joint).

3) عضلات عمل کننده بر روی مفصل مچ دست و انگشتان (Carp & digits joint).

 

عضلات عمل کننده بر روی مفصل شانه (Shoulder joint):

عضلات موجود در این دسته از استخوان کتف منشاء می گیرند و به استخوان بازو ختم می شوند. تعدادی از این عضلات در سطح جانبی استخوان کتف و تعدادی در سطح داخلی استخوان کتف قرار دارند. در سطح جانبی عضلات زیر قرار دارند:

1) عضله فوق شوکی (Supraspinous muscle):

گودی فوق شوکی را پر می کند. تا حدی در قدام با عضله زیر کتفی تماس پیدا می کند.

Origin: (Supraspinous fossa) استخوان کتف و (Acromion process of spine) و لبه پایین غضروف کتف در بالای گودی فوق کتفی.

Insertion: به بخش قدامی (Greater & Lesser tuberosity) استخوان بازو متصل می شود.

Action: مفصل شانه را باز و از در رفتگی های احتمالی حفظ می کند.

2) عضله زیر شوکی (Infraspinous muscle):

عضله گرد بزرگ (Major teres muscle)

عضله غرابی بازویی (Coracobrachial muscle)

عضلات عمل کننده بر روی مفصل آرنج (Elbow joint)

عضله دو سر بازو (Biceps brachii muscle)

عضله بازویی (Brachialis muscle)

عضله سه سر بازو (Triceps Brachii muscle)

عضلات عمل کننده بر روی مفصل مچ دست و انگشتان (Carp & digits joint)

عضله مازوئی بزرگ (Psoas major muscle)

عضله خاصره ای (Iliacus muscle)

عضله مربع کمری (Qaudratus lumborum muscle)

عضله های جانبی مفصل ران لگنی و ناحیه ران (Lateral muscles of the hip joint and thigh).

) عضله کشنده ی فاسیای ران (Tensor fascia latae muscle)

عضله سرینی سطحی (Gluteus superficialis muscle)

عضله دو سر رانی (Biceps femoris muscle)

عضله نیمه تاندونی (Semi tendinosus muscle

عضله نیمه غشایی (Semi membranous muscle)

عضله دور کننده خلفی ساق پا (Caudal crural abductor muscle)

عضلات داخلی ران (Medial muscules of the thigh)

عضله خیاطه (Sartorius muscle)

عضله نزدیک کننده (Adductor muscle)

عضلات عمل کننده بر روی مفصل زانو (Stifle joint muscles)

عضلاتی بالا و اقدام مفصل زانو و ران (Proximocranial muscles of the thigh)

عضله چهار سر رانی (Quadriceps femoris muscle)

عضلات ساق و پا (Muscles of the leg and pes)

) عضله درشت نی قدامی (Tibialis cranialis muscle)

عضله خم کننده عمقی بندهای انگشتان (Flexor digitorium profoundus muscle):

اعصاب اندام حرکتی قدامی (Nerves system of thoracic limb)

Pectoral nerve

Long thoracic nerve

Lateral thoracic nerve

Accessory nerve

Suprascapular nerve

Musclocutaneous nerve

Radial nerve

اعصاب اندام حرکتی خلفی (Nerves system of pelvic limb

Hypogastric nerve

Ilioinguinal nerve

Genitofemoral nerve

Lateral cutaneous femoral nerve

Femoral nerve

Gluteal nerve

Fibular nerve

Obturator nerveTibial nerve

اعصاب سر (Nerves system of cranial)

زوج اول یا عصب بویایی (Olfactory nerve)

زوج سوم یا محرک مشترک چشم (Occlumotor nerve

زوج چهارم یا قرقره ای (Trochlear nerve

زوج پنجم یا سه قلو (Trigeminal nerve

زوج هفتم یا صورتی (Facial nerve)

زوج نهم یا عصب زبانی حلقی (Glossopharyngeal nerve):

زوج دهم یا عصب واگ (Vagus nerve

مفصل شناسی (Syndesmology)

مفاصل عمده بدن :

مفاصل اندام حرکتی قدامی (Fore limb joints)

مفصل شانه یا کتفی بازوئی (Shoulder joint)

مفصل آرنج یا بازوئی ساعدی (Elbow joint)

 

مفصل مچ دست (Carpal joint)

 

مفصل زانو (Genual articulation) یا (Knee or stifle joint)

 

مفاصل سر (Head joint)

 

مفصل بین فک پایین (Symphyseal joint of mandible bone)

 

Temporomandibular joint or TMJ

ج) مفصل بین مهره ها (Intervertebral joint)

 و ................بسیاری موارد دیگر + توضیحات تیتر ها و موضوعات ذکر شده.

جزوه آناتومی و کالبدشناسی مقایسه ای دامپزشکی در 148 صفحه تدوین شده و شامل اصطلاحات فارسی و انگلیسی آناتومی دامپزشکی می باشد.

جزوه آناتومی و کالبدشناسی مقایسه ای دامپزشکی 

آناتومی و کالبد شناسی مقایسه ای دامپزشکی

دانلود جزوات و تصاویر آزمایشگاهی دامپزشکی در سایت وت بوک

جهت دانلود جزوه آناتومی مقایسه ای دامپزشکی در انتهای صفحه پس از وارد کردن ایمیل و شماره تماس گزینه پرداخت و دانلود را انتخاب کنید.

پس از اتصال به درگاه امن بانکی شما تنها با پرداخت 4200 تومان قادر به دانلود فایل خواهید بود.

در صورت نداشتن ایمیل از، ایمیل vetbook10@gmail.com استفاده نمایید.

پس از پرداخت وجه شما قادر به دانلود خواهید شد. همچنین فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

 در صورت بروز هرگونه مشکل با بخش پشتیبانی در ارتباط باشید.

 

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت و دانلود

مبلغ قابل پرداخت 4,200 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Anatomy_632348_9928.zip5.1 MB

نرم افزار اندروید جزوات و تصاویر آموزشی دامپزشکی

نرم افزار اندروید جزوات و تصاویر آموزشی دامپزشکی نسخه شماره 1 اپلیکیشن دامپزشکی وت بوک (جزوات آموزشی)اندروید ویژگی های این اپلیکیشن : قابل اجرا بر روی گوشی های اندروید برنامه ای کاربردی برای دانشجویان کاردانی، کارشناسی، دکتری عمومی، فارغ التحصیلان و علاقه مندان به دامپزشکی مناسب برای داوطلبان امتحان جامع پیش درمانگاهی و کنکورهای تخصصی دامپزشکی شامل بیش از 200+ صفحه متن و بیش از 70 تصویر میکروسکوپی قابلیت ارسال تصاویر و متن از طریق پیام ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

فارماکولوژی (داروشناسی دامپزشکی)

فارماکولوژی (داروشناسی دامپزشکی)       چکیده جزوه فارماکولوژی 2 دامپزشکی داروهای ضد باکتری منظور از داروهای ضد باکتریایی ، داروهایی است که بر علیه عوامل بیماری زا استفاده می شوند این داروها ممکن است منشاء طبیعی داشته باشند و یا ممکن است منشاء سنتیک داشته باشند و یا حتی نیمه سنتیک باشند. آنهایی که منشاء طبیعی دارند عموما منشاء آنها قارچ ها هستند. به داروهای ضد باکتری که از محیط کشت یک موجود زنده مثل قارچ به دست م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

تصاویر با کیفیت پاتولوژی عمومی (آسیب شناسی)

تصاویر با کیفیت پاتولوژی عمومی (آسیب شناسی)             تصاویر با کیفیت پاتولوژی عمومی (آسیب شناسی) تصاویر آزمایشگاهی و میکروسکوپی با کیفیت پاتولوژی عمومی جهت دانلود به انتهای صفحه مراجعه کنید. این فایل شامل تصاویر لام های میکروسکوپی زیر است : آتروفی عضله اسکلتی - کبد چرب - هیپرپلازی پروستات - وجود ذرات کربن در ریه - اجسام مالوری در کبد کلسیفیکیشن در رگ و عضله - گلیکوژن در کلیه - لیپوفوشین در کبد - ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

جزوه باکتری شناسی اختصاصی دامپزشکی و بیماری ها

جزوه باکتری شناسی اختصاصی دامپزشکی و بیماری ها           جزوه باکتری شناسی اختصاصی دامپزشکی و بیماری ها این جزوه در 47 صفحه pdf تایپ شده است و شامل باکتری ها و بیماری های مهم باکتریایی در دامپزشکی می باشد. این جزوه شامل مطالب زیر می باشد : خانواده استافیلوکوک ها Staphylococcus - استافیلوکوکوس اورئوس - آزمایش کوآگولاز عوامل حدت و بیماری زایی استافیلوکوکوس اورئوس - بیماری های ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در حیوان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

جزوه قارچ شناسی دامپزشکی

جزوه قارچ شناسی دامپزشکی           قارچ شناسی : قارچ ها را در گذشته جزء گیاهان پست محسوب می کردند که فاقد گل در دستگاه آوندی هستند و آن ها را جزء تالوفیتها قرار می دادند. امروزه در طبقه بندی های جدیدتر که توسط ویتاکر انجام شده قارچ ها را در سلسله ی جدیدی قرار می دهند و آن ها را جزء موجودات یوکاریوت و هتروتروف می نامند.  یوکاریوت : اندازه ی سلول بزرگ ، پیشرفته ، غشای هسته یا هسته ی محدود ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

جزوه انگل شناسی نماتودها (کرم گرد) دامپزشکی

جزوه انگل شناسی نماتودها (کرم گرد) دامپزشکی             چکیده ای از جزوه : کرم گرد (نماتود)   بین موجودات رابطه ی غذایی وجود دارد مثل : شکار و شکارچی   همزیستی «symbiosis» یک جور همکاری است که انواع مختلفی دارد:   1) همزیستی مسالمت آمیز (همیاری) یا Mutualism : هر دو طرف سود می برند.   2) همسفرگی (Commensalism) : یک نفر بیشترسود می برد.   3) انگلی (Parasitism) : د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

نرم افزار اندروید جزوات و تصاویر آموزشی دامپزشکی

نرم افزار اندروید جزوات و تصاویر آموزشی دامپزشکی نسخه شماره 1 اپلیکیشن دامپزشکی وت بوک (جزوات آموزشی)اندروید ویژگی های این اپلیکیشن : قابل اجرا بر روی گوشی های اندروید برنامه ای کاربردی برای دانشجویان کاردانی، کارشناسی، دکتری عمومی، فارغ التحصیلان و علاقه مندان به دامپزشکی مناسب برای داوطلبان امتحان جامع پیش درمانگاهی و کنکورهای تخصصی دامپزشکی شامل بیش از 200+ صفحه متن و بیش از 70 تصویر میکروسکوپی قابلیت ارسال تصاویر و متن از طریق پیام ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

آخرین محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات

پروژه بررسي آلودگي و بیماری سالمونلايي در گربه ها
تعداد صفحات : 72 فرمت فایل: word(قابل ویرایش) فهرست مطالب: عنوان صفحه فصل اول: مقدمه 1فصل دوم: كليات 3فصل سوم: روش كار و مواد مورد نياز 33فصل چهارم: نتايج 37فصل پن ...
دریافت فایل
دانلود مقاله بیماری تب برفکی
ماهيت بيماري تب برفكي، تعريف بيماري تب برفكي : تب برفكي يك بيماري ويروسي بشدت مسري دامهاي زوج سم است. اگرچه تلفات آن در دامهاي بالغ كم است و بندرت اتفاق مي افتد ولي در دامهاي جوان بخصوص بره و بزغاله تلفات قابل توجهي دارد و از همه مهمتر خسارات بسيار شديد اقتصادي و اجتماعي ناشي از كاهش توليدات دام و كاهش بهره وري دام را بهمراه دارد و صادرات دام و فراورده هاي آن را متوقف ميسازد. پراكنش جهاني تب برفكي ( World Distribution ) : تب برفكي و با ميزان شيوع متفاوت در بسياري از كشورهاي آفريقا، خاورميانه ...
دریافت فایل